Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Περιφερειακών

21-5-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Π.ΦΑΛΗΡΟ 21/5/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 16728

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Την αριθ. 423/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκαν για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και τις τυχόν επαναληπτικές οι αναφερόμενοι σ΄ αυτήν υποψήφιοι συνδυασμών της περιφερειακής ενότητας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και την αρ. 478/2014 διορθωτική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

 

Για τις επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 25ης Μαΐου 2014 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

 

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

«ΑΤΤΙΚΗ»

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

«ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 25η Μαΐου 2014 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 ώρα στα εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ΄ αρ. οικ. 88442/   30-4-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής

 

                                                                                                       21 Μαϊου 2014

                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                             ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ