Σταυροί των Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων

29-5-2019

Τα Αποτελέσματα των Υποψηφίων είναι Ανεπίσημα
Καταχωρήθηκαν από τα Αντίγραφα Πρακτικών των Δικαστικών Αντιπροσώπων 
μερικά εκ των οποίων ήταν δυσανάγνωστα ή ελλιπή.
Τα Επίσημα Αποτελέσματα θα Εκδοθούν από το Αρμόδιο Πρωτοδικείο.